5 maj 2021

Skydda vår demokrati nu! Öppet brev till våra politiker, journalister och alla i Sverige

Demokratin och demokratins institutioner har utmanats på ett alarmerande sätt i världen.

Vår egen demokrati kan lätt förändras till att likna den i Polen och Ungern. Idag, i Sverige, räcker
två likalydande riksdagsbeslut med enkel majoritet, ett mellanliggande extra riksdagsval och 9
månader mellan besluten för att fundamentalt förändra vårt statsskick. Så skört är skyddet för
våra mänskliga fri- och rättigheter i Sverige, så skört är domstolarnas oberoende och så enkelt är
det att förändra den svenska demokratin och vårt statsskick. Skyddet av grundläggande
demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet,
diskrimineringsförbud m.m. är lika bräckligt.

Regeringen tillsatte 2020 en parlamentarisk kommitté med syftet ”Förstärkt skydd för demokratin
och domstolarnas oberoende”. Kommittén ska, under ledning av ordföranden i Högsta
domstolen, justitierådet Anders Eka, lägga fram ett förslag till beslut i riksdagen. För att ett första
beslut om förstärkning av grundlagen ska kunna tas av riksdagen före valet 2022 måste förslaget
från kommittén komma senast under 2021. Vi har i dagarna fått beskedet att kommittén inte
ämnar lämna förslag i år utan först till valet 2026, alltså om fem år, vilket innebär att det andra
beslutet om definitiv förstärkning att dröja ända fram till 2027. Vi anser att det inte går att vänta
så länge. Vi kan inte riskera att demokratin urholkas av ultranationalistiska och populistiska
krafter i vår nära framtid. Skyddet måste förstärkas. Och det måste ske nu.

I Sverige har vi en ytterst svag medvetenhet om våra grundlagar. Som ett exempel på detta har
våra grundlagar ändrats många gånger utan djupare allmän debatt och journalistisk granskning.
Hur många medborgare visste att det låg fyra vilande grundlagsbeslut vid 2018-års val som
väntade på att bli godkända av Riksdagen 2019? Tre av våra fyra grundlagar ändrades efter valet
2010 vilket medförde att ett tjugotal andra lagar behövde också ändras 2011. Hur många var
medvetna om detta?

Vi uppmanar lokala, regionala och riksdagspolitiker att nu börja agera för att stärka skyddet för
demokratin och de mänskliga rättigheterna i våra grundlagar. Ta upp frågan. Debattera. Skriv
motioner. Agera.

Vi uppmanar journalistkåren att bli mera uppmärksam på grundlagarna och skriva ledare, följa
upp förslag, läsa på motioner, utmana politiker och ställa politiska ledare till svars utifrån
grundlagarna. Vi uppmanar riksmedia att konfrontera partiledare utifrån de konventioner Sverige
har ratificerat, utifrån våra fyra grundlagar och utifrån de förslag som partierna och partiledarna
ställer inför det kommande valet. Grundlagarna måste upp på dagordningen.

Vi uppmanar alla i Sverige att bli mer medvetna om våra grundlagar och uppmärksamma varje
försök att urholka dem och förhindra att krafter som skyr demokrati och mänskliga rättigheter
gynnas.

Vi föreslår sammanfattningsvis följande förändringar i grundlagen för att skydda demokratin och
dess institutioner:

 1. Två likalydande beslut ska fattas av riksdagen om ändring i grundlag och att det hålls
  ett ordinarie riksdagsval, inte ett extra val, mellan de två besluten.
 2. Grundlagen ska endast kunna förändras genom beslut med 3/4-dels majoritet i riksdagen.
 3. En kvorumregel införs att minst 90 % av riksdagsledamöterna måste vara närvarande vid
  röstning om grundlagsförändring.
 4. Minst ett år skall passera mellan första och andra beslutet så att medborgarna har
  möjlighet att sätta sig in i frågorna och rösta medvetet i det ordinarie valet.
 5. De demokratiska principer som utgör grunden i vårt statsskick, särskilt 1 kap, 1-2§§, ska
  inte kunna avskaffas.

MR-Stiftelsen,
Stiftelsen för oberoende granskning av mänskliga rättigheter i Sverige