Urkund

Stiftelsen granskar regeringens och riksdagens iakttagande av Sveriges åtaganden att respektera mänskliga rättigheter. Stiftelsen är en samling av experter inom juridik, näringsliv, forskning och andra områden som rör mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i grundlagen och förpliktelser att iaktta mänskliga rättigheter utgör stiftelsen en instans fokuserad på att granska regeringens lagförslag och beslut rörande mänskliga rättigheter samt riksdagens beslut och politiska direktiv. Stiftelsens uppgift är att granska lagförslag, politiska direktiv och lagar när dessa läggs fram och även befintlig lagstiftning och politiska direktiv. Stiftelsen granskar och bereder rapporter rörande specifika frågor. Den centrala utgångspunkten är tillämpningen av skyddet för mänskliga rättigheter i svensk grundlag, Europakonventionen, internationella dokument och konventioner om mänskliga rättigheter och dess sedvanerätt. Stiftelsens mål är att Europakonventionen, internationella dokument och konventioner om mänskliga rättigheter ska få en non-derogativ ställning i grundlagen och kan ej frångås eller ändras.